Statuten Stichting Herstel Oosterpark

De doelstellingen van de Stichting zijn verwoord in de Statuten.

Statutenexcerpt

“De stichting heeft ten doel: het herstel van de flora en fauna van het Oosterpark, waaronder begrepen de bescherming van dier- ,plant-, en boomsoorten, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alsmede de behartiging van de belangen van de belanghebbenden bij herstel van de flora en fauna van het Oosterpark, alles in de ruimste zin des woords.”

“De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

–              Het houden van vergaderingen en onderhandelingen met overheid en particulieren, het bevorderen van bekendheid en medewerking bij de overheid en particulieren en al het andere van datgene wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn aan de doelstelling van de stichting en dan met name gerelateerd aan het project ‘Verdubbeling Oosterpark’ alles in de ruimste zin van het woord;

–              Het bewerkstelligen van het herstel van de flora en fauna van het Oosterpark vooraf werkzaamheden d.d. september 2014 gerelateerd aan Fasen 1, 2, 3 en 4 project ‘Verdubbeling Oosterpark’.

–              Onderzoek en waarheidsvinding naar politieke en ambtelijke besluitvorming omtrent het project ‘Verdubbeling Oosterpark’ vanaf eerste publicaties tot heden.

–              Het initiëren en voeren van juridische procedures tegen de gemeente Amsterdam in het algemeen, bestuurders, politici, ambtenaren, derden – contractpartijen etc. etc. in het bijzonder, alles gerelateerd aan het project ‘Verdubbeling Oosterpark’.”

Meer informatie via info@hersteloosterpark .nl