Aanbieding rapport aan burgemeester van der Laan en gemeenteraad inzake aanbesteding Oosterpark.

Oosterpark25nov15-1

Oosterpark25nov15-1Aanbieding rapport ‘Onderzoek naar de aanbesteding project ‘Verdubbeling Oosterpark’, aan burgemeester van der Laan van Amsterdam, wethouder Choho en via de voorzitter van de Raadscommissie Algemene Zaken aan de voltallige gemeenteraad,

bij aanvang van de vergadering van de Raadscommissie Algemene Zaken op

donderdag 9 juni 2016, om 13:00 uur. Locatie: De Boekmanzaal, Stadhuis.

In het eerste rapport ‘Wateroverlast als gevolg van het Project Verdubbeling Oosterpark’ kwamen een groot aantal gebreken aan het licht in de werkaanpak van het projectbureau ‘Verdubbeling Oosterpark’ c.q. gemeente Amsterdam. In het aan te bieden rapport over de aanbesteding komen de oorzaken en gevolgen van voornoemde gebreken aan het licht.

De hoofdconclusies van het rapport ‘Onderzoek naar de aanbesteding project V.O zijn:

  • De aanbestedingsprocedure is niet transparant verlopen.
  • De aanbestedingsprocedure had opnieuw moeten worden doorlopen.
  • De schijn wordt gewekt dat de aanbesteding naar een specifieke aannemer is toegeschreven.
  • Er is niet duurzaam aanbesteed, dit is (o.a.) in strijd met het Amsterdamse duurzame inkoopbeleid.
  • De aanbesteding is niet doelmatig; de aan het project gestelde doelen zijn steeds geherformuleerd, zodat onduidelijk is wát ervan is bereikt.
  • Er is onvoldoende contractmanagement: Onvoldoende regie en (o.a. financiële) controle van de gemeente Amsterdam, met als gevolg dat wat is opgeleverd, niet wenselijk is of afwijkt van belangrijke doelen.

Dit rapport heeft tot doel het college van B&W, de gemeenteraad, de landelijke overheid en de Amsterdamse bevolking in kennis te stellen van de bevindingen, én om conclusies te trekken.

Uw redactie kan dit rapport nu al per e-mail opvragen. Uw redactie krijgt dit vervolgens morgen ca. 15u automatisch toegezonden. Voor vragen over dit persbericht kunt u zich rechtstreeks wenden tot de voorzitter van de stichting:  Per e-mail: voorzitter@hersteloosterpark.nl of via het telefoonnummer in het begeleidend schrijven naar uw redactie.